Disclaimer

Beste gebruiker(s),

Deze website is gemaakt door mij, A.D.W. Folkers. Ik heb deze website gemaakt als homepage voor IDCiS, mijn eenmanszaak. Hieronder wil ik graag expliciet een aantal zaken betreffende allerlei rechten zoal auteurs-, merk-, kopierechten, aansprakelijkheid, e.d., vermelden uitsluitend en nadrukkelijk met betrekking tot deze website. Voor de algemene voorwaarden van IDCiS kunt u terecht bij de KvK Oost Nederland onder nummer 08178735. Voor de onderstaande tekst geld dat, daar waar de ‘ik’ vorm of ‘IDCiS’ wordt gebruikt de rechtspersoon A.D.W. Folkers wordt bedoeld.

1.Inhoud

Ik stel mij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, compleetheid en kwaliteit van alle aangeboden informatie. Wettelijke claims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van enig aangeboden data/informatie, inclusief elke vorm van incomplete of foutieve data/informatie, zal ik daarom dan ook afwijzen. De gehele website is aangeboden voor informatief en persoonlijk gebruik alleen en is niet bedoelt voor handels- of marketing doeleinden. Nog ik nog enige leverancier van data/informatie kunnen verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden/gesteld voor fouten of vertragingen van de aangeboden data/informatie of voor enige acties daaruit voortvloeiend. Door het bezoeken van deze website verklaart een bezoeker/gebruiker generlei data/informatie ongeoorloofd te herdistribueren. Ik kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden/gesteld voor enige schade en/of kosten anderszins, van welke aard dan ook, veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van deze website. Delen of de gehele website inclusief aangeboden data/informatie/diensten kunnen zonder vooraf opgaaf van reden direct door mij worden gewijzigd.

2.Referenties en links

Ik stel mij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van websites/pagina’s welke via mijn website te bereiken zijn – ook niet indien ik van enige illegaliteit op de hoogte zou zijn geweest en het bezoek daarvan, door bezoekers/gebruikers van mijn website, eventueel had kunnen voorkomen. Voor eventuele schade en/of kosten voortvloeiend uit het bezoeken van deze websites/pagina’s is alleen de rechtmatige eigenaar/auteur van die betreffende website/pagina wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk; niet de eigenaar/auteur welke de link op zijn pagina heeft geplaatst. Verder stel ik mij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor berichten, publicaties of welke vorm van informatie dan ook welke door bezoekers/gebruikers zijn achter gelaten op mijn website in bijvoorbeeld gasten boeken, chat balken, discussie forums of e-mail lijsten welke mogelijk op of via mijn website worden aangeboden.

3.Copyright

Naar mijn beste weten heb ik mijn uiterste best gedaan om geen materiaal te gebruiken voor mijn website waarop de auteurswet van kracht is. Indien dit niet mogelijk was heb ik de auteursrechten vermeld voor zover mij bekend. Alle vrij toegankelijke en daarvoor aangeboden software is freeware en mag als zodanig vrij gebruikt/gedownload worden op eigen risico. Ik kan nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden/gesteld voor enige schade en/of kosten anderszins, van welke aard dan ook, veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van deze software. Alle rechten, inclusief auteurs- en eigenaarrecht, van welke materiaal dan ook, zoals scripts, routines, functionaliteit, geluiden of tekst, ontwikkelt door mijzelf zijn voorbehouden aan mij, A.D.W. Folkers. Enige duplicatie of gebruik hiervan zonder persoonlijke toestemming vooraf van mij is strafbaar en zal worden vervolgt voor zover wettelijk mogelijk is.

4.Privacy policy

Voor zover de mogelijkheid tot invoer van persoonlijke of bedrijfsgegevens, zoals naam, adres, telefoon en e-mail adres, wordt aangeboden op of via mijn website is het gebruik daarvan geheel voor eigen risico en geschied de invoer daarvan geheel vrijwillig. Het gebruik van alle aangeboden diensten is toegestaan en mogelijk, zover technisch mogelijk en in alle redelijkheid, zonder identificatie of specificatie van persoonlijke gegevens of eventueel door anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van gepubliceerde post- en e-mail adressen alsmede telefoon- en faxnummers voor marketing doeleinden is verboden; overtreders hiervan welke ongewenste spam/reclame boodschappen versturen zullen worden vervolgt voor zover wettelijk mogelijk is.

5. Legaliteit en validiteit van deze disclaimer

Deze disclaimer behoort integraal tot mijn website en dient als zodanig te worden beschouwd. Indien onderdelen of termen in deze disclaimer foutief of in strijd zijn met de wet, blijven de overige onderdelen onverdeeld, onverminderd en ongewijzigd van kracht en geldig.